Keresés

Elérhetőségek

 

Bolt:

T: +36 62 550-050

M: +36 30 4309-022

___________

 

Szerviz:

T: +36 62 550-052

M: +36 30 3866-990

___________

 

E-Mail:

info@polgarauto.hu

 

Új Magyarország

Fejlesztési Terv


umft_hu.gif

A Polgár Autószerviz Kft. Vállalási Szabályzata

 

Szolgáltató: Polgár Autószerviz Kft. 

Székhelye/Telephelye: 6729 Szeged, Szabadkai út 35-37.

Felügyeleti szervek: Közlekedési Felügyelet, 1033 Budapest, Mozaik u. 5., Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Budapest, József krt. 6.

 

Jelen Vállalási Szabályzat, a javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004(VIII.27.)Korm. rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet alapján készült, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályok változása esetén a mindenkor hatályos szöveg az irányadó.

Jelen Vállalási Szabályzat a Polgár Autószerviz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) gépjárműjavító telephelyén végzett szolgáltatások rendjét és feltételeit hivatott szabályozni. A Vállalási Szabályzatot az ügyféltérben és a munkafelvevő részen ki kell függeszteni.

 

I. A megrendelés felvétele

A megrendelést a Szolgáltató megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező szakembere veszi fel a Szolgáltató telephelyén, vagy helyszíni mentés keretében a keretében a jármű feltalálási helyén, illetőleg ahol a Felek külön megállapodása szerint (ún. hozom-viszem szolgáltatás) a gépjármű átvétele történik. Megrendelőnek ill. meghatalmazottjának a gépkocsi okmányait átadó és a megrendelést aláíró természetes személyt kell tekinteni.

A megrendelés felvételekor rögzíteni kell a megrendelő által közölt adatokat, a tapasztalt hibajelenséget és az igényelt szolgáltatást. Szolgáltató csak olyan megrendelés teljesítését vállalhatja, amely az adott gépjármű típusra vonatkozó karbantartási/javítási technológiának, valamint a gépjárműjavításra vonatkozó jogszabályoknak és a KRESZ előírásainak megfelel.

Szolgáltató - a Megrendelő írásban előterjesztett kérésére és felelősségére – műszaki szükségmegoldásra is vállalkozhat. Ilyen munkákra a Szolgáltató sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal.

A javítási megrendelés felvételét követően (e során) a munkafelvevő a gépkocsit megvizsgálja, és amennyiben lehetséges a hibafelmérést követően meghatározza a szolgáltatás technikai kivitelezésének módját. A munkamegrendelő lapon köteles feltüntetni megrendelő nevét és lakcímét/székhelyét, a gépkocsi adatait, futásteljesítményét, a járműben található KRESZ-tartozékokat és a jármű esetleges karosszéria-sérüléseit. Köteles továbbá rögzíteni az elvégzendő szolgáltatások megnevezését, előzetesen becsült ellenértékét (kivéve, ha jótállás vagy szavatosság keretében történik a javítás), a munka elvégzésének várható időpontját, a fizetés módját és a számlafizető adatait. A javítási megrendelő aláírásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató szükség esetén a jármű diagnosztizálására próbaüzemet hajtson végre. A próbaüzem magában foglalja a számítógépes vizsgálatot működés közben, fékpadi és teljesítménymérést, telephelyen belüli és közúton történő vizsgálatokat is.

Amennyiben a javítást Megrendelő GFB vagy Casco biztosítás terhére kéri elvégezni, be kell mutatnia a biztosító által előírt iratokat, melyekről Szolgáltató másolatot készít. Szolgáltató közvetlen elszámolást azon biztosítótársaságokkal tud vállalni, amelyekkel szerződéses viszonyban áll. Amennyiben a javítási költség egészét vagy egy részét biztosítótársaság tevékenységi körén belül fedezi, a cserélt alkatrészek feletti rendelkezési jogot is ez a biztosítótársaság gyakorolja. A megrendelő lapot a Megrendelő aláírásával hitelesíti. A Szolgáltató és Megrendelő közötti vállalkozási szerződés a javítási megrendelőlap Megrendelő vagy képviselője általi aláírással jön létre.

 

II. A jármű átvétele

A gépkocsiban hagyott, a fenti I. pontban rögzítetteken túli személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal és ezekről a tárgyakról leltárjegyzéket sem készít.

A javításra történő leadás előtt Megrendelő köteles a gépkocsiban beüzemelt riasztót, rablásgátlót és egyéb nem gyári eredetű biztonságtechnikai berendezést kikapcsolni vagy hatástalanítani, illetve amennyiben ez nem lehetséges, akkor tájékoztatni a munkafelvevőt a berendezés kezelésének megfelelő módjáról. Amennyiben a kezelésről adott tájékoztatás nem megfelelő, és emiatt a berendezés, vagy a gépkocsi meghibásodik, Megrendelő Szolgáltatóval szemben igényt nem támaszthat. A javítási megrendelő lap első példányát, mely egyben átvételi elismervényként is szolgál, a Megrendelő kapja.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jármű műszaki és esztétikai állapotáról az átvételkor, valamint ugyanerről, továbbá a hibajelenségekről az átvételkor, illetve azt követően is fénykép, ill. videofelvételeket készítsen. Az így készült felvételek a Szolgáltató birtokában maradnak, azok a javító - karbantartó szolgáltatás kapcsán keletkezett dokumentáció részét képezik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató telephelyén biztonsági okokból kamera rendszer is működik, ami folyamatos kép-, és hangfelvételeket készít.

 

 

 

III. Szolgáltató kötelezettségei

Amennyiben a jármű munkába vétele után megállapítást nyer, hogy a jármű javítása a megrendelés felvételekor megadott értékhatárt 10%-al meghaladja, Szolgáltató Megrendelőt köteles a javítás módosított ellenértékéről tájékoztatni elektronikus üzenetben vagy egyéb módon. A javítást csak a Megrendelő írásbeli visszaigazolását követően szabad elvégezni. Megrendelő írásbeli visszaigazolásaként a Szolgáltató az elektronikus üzenetben történő visszaigazolást is elfogadja.

A megrendelt munka elvégzése során feltárt, azzal közvetlen összefüggésben lévő hibákat a Szolgáltató külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, amennyiben a javítás teljes költsége nem haladja meg 10%-kal a megrendeléskor megadott árajánlatot.

Megrendelő külön kérésére Szolgáltató köteles részletes árajánlatot készíteni, melynek költségét a javítási munkadíj tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő a javítást nem rendeli meg, a hiba-megállapítás és az árajánlat-készítés (legfeljebb az árajánlat nettó értékének 1%-a, de legkevesebb 5.000.-Ft +Áfa) ellenértékét a jármű elvitelét megelőzően készpénzben kell megfizetni.

A Megrendelő által hozott alkatrész beépítésére csak kivételesen van lehetőség, amennyiben az alkatrész Szolgáltatónál nincs raktáron és ésszerű határidőn belül a beszerzése nem biztosított. A hozott alkatrészekre a Szolgáltató sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal, ezen alkatrészek minőségét, megfelelőségét a Szolgáltató nem vizsgálja/ellenőrzi. Szolgáltató a hozott alkatrészek esetén a javító-szerelő tevékenységgel esetlegesen okozott mindennemű kárért való felelősséget teljes körűen kizárja.

Egyes gépkocsi-típusok, olyan transzponderes indításgátló rendszerrel lettek szerelve, amelyek különösen érzékenyek a tápfeszültség hirtelen változásaira. Emiatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az akkumulátor töltése, ill. cseréje, valamint az akkumulátor saru le-, felvétel során az indításgátló rendszerben következnek be.  

A gumi-, ill. műanyag alkatrészek öregedése miatt körültekintő szerelés mellett sem lehet teljes mértékben kizárni, hogy egyes elemek, rögzítő fülek sérüljenek, törjenek, ez főleg korosabb autók esetében fennálló kockázati tényező. Az ilyen kellemetlen eseményeket Szolgáltató megpróbálja elkerülni, de erre nem vállal felelősséget. Ugyanez vonatkozik az korrodált, kihajtási kísérletnél beleszakadó csavarok, anyák esetére is. 

Ha a javítás során a Szolgáltató olyan további hibát fedez fel, mely:

a, a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez közlekedésbiztonságot érint-e vagy sem, vagy

b, a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeget meghaladná a végösszeg, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos ellenértékről, valamint az új vállalási határidőről a Megrendelőt elektronikus levélben vagy más módon haladéktalanul értesíteni. A munkát csak külön megrendelésre végezheti el.

Ha a Megrendelő a fenti b., pont szerint nem rendeli meg a közlekedésbiztonsági szükséges javítást, Szolgáltató köteles írásban felhívni a Megrendelő figyelmét arra, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásulvételét a Megrendelő aláírásával köteles igazolni.

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés felvétele, illetve teljesítése során a gépjármű azonosító adatai vonatkozásában bármilyen olyan ellentmondást fedez fel, amely a gépjármű lopott jellegére utal, illetve utalhat, köteles azt az illetékes hatóság felé jelezni, valamint a megrendelés teljesítését a hatósági eljárás ideje alatt felfüggeszteni. A Szolgáltató által észlelt ellentmondás felmerülhet minden olyan adat tekintetében, amely magában a gépjárműben, annak okmányaiban, illetve a márka-importőr Szolgáltató által hozzáférhető nyilvántartási rendszerében található. A Megrendelő köteles az illetékes hatóság felé való jelzést, valamint a megrendelés – legfeljebb hatósági ügyintézés időtartamára történő – felfüggesztésének tényét tudomásul venni. A megrendelés Szolgáltató általi ezen okból történő felfüggesztése nem minősül a Szolgáltató késedelembe esésének, ezért a Megrendelő ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható egyéb ok akadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt elektronikus levélben vagy más módon közölni kell.

A Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik az általa a megrendelés teljesítése kapcsán okozott károkért (pl. karosszériasérülés, egyéb alkatrész rongálódás, leltár-hiány). Az így keletkezett kárt felelősségbiztosítása alapján téríti meg.

Szolgáltató a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálata és ellenőrzése kapcsán végzett tevékenysége során a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet, a technológia tekintetében pedig ezen rendelet 2. sz. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően köteles eljárni.

Amennyiben a gépjárműben mutatkozó hibajelenség oka a jármű átadás-átvétele alkalmából, ill. ennek időpontjában nem állapítható meg, a hibajelenség rejtett hibának minősül. Ez estben a Szolgáltató hibakeresést folytat, mellyel kapcsolatban a Megrendelő az alábbiak szerint köteles a díj megfizetésére:

a., a Szolgáltató mindenkori rezsióradíjának figyelembe vételével két munkaóra időtartamra eső átalánydíjat minden esetben;

b., ha a hibakeresés időtartama az egy munkanapot (8 óra) nem haladja meg, úgy a mindenkori rezsióradíj figyelembe vételével napi 7 óra időtartamra eső díjat, illetve;

c., az egy munkanapot (8 óra) meghaladó, de a két munkanapot (16 óra) meg nem haladó időtartamú hibakeresés esetén a felek megállapodásában rögzített díjat, ilyen megállapodás hiányában további br. 88.900.-Ft összegű un. hibakeresési átalánydíjat, illetve;

d., a két munkanapot (16 óra) meghaladó időtartamú hibakeresés esetén  további (a két munkaórán felüli) br. 190.500.-Ft átalánydíjat.

A Szolgáltató a rejtett hiba okának feltárását nem garantálja. A Megrendelő a fenti díjtételek megfizetésére a hibakeresés sikerétől függetlenül köteles.

 

IV. Az elkészült gépkocsi kiszolgáltatása, számlázás, fizetés

Szolgáltató a javítás elkészültéről elektronikus levélben vagy más módon értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 14 napon belül a gépkocsit nem veszi át, Szolgáltató napi br. 1.000.- Ft tárolási díj felszámítására jogosult a tárolás költségeként. A járművet a Szolgáltató telephelyén – a mögöttes jogviszony vizsgálata nélkül – annak kell kiszolgáltatni, aki a javítási megrendelőlap 1. példányát bemutatja.

Az átvételkor Megrendelő ill. képviselője köteles a visszakapott járművet és leltárba vett tartozékait ellenőrizni és esetleges kifogását, kártérítési igényét haladéktalanul írásban bejelenteni. Utólagos reklamációt a leltárba vett tartozékokra, személyes tárgyakra és egyéb vagyontárgyakra vonatkozóan Szolgáltató nem tud figyelembe venni. A Szolgáltató által az elvégzett munkáról kiállított számla fogyasztónak minősülő Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés esetén egyben a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet 3. §-ában előírt jótállási jegynek minősül, melyet kérés nélkül át kell adni a kijavított gépkocsival együtt a Megrendelőnek.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a., a Szolgáltató nevét és címét,

b., az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat,

c., a szolgáltatás díját,

d., a Megrendelőt a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit, határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást , hogy amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kérelmezheti,

e., a gépkocsi Megrendelő részére történő visszaadásának időpontját, továbbá a kilométeróra állását.

A javítás során lecserélt alkatrészek – kivéve a jótállás vagy szavatosság keretében végzett javításokat – a Megrendelő tulajdonát képezik, azt a gépkocsival együtt részére ki kell adni. Amennyiben Megrendelő a hibás kicserélt alkatrészre igényt tart, ezen nyilatkozatát a javítási megrendelőlapon kell feltüntetni. Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén a kicserélt hibás alkatrészt köteles a gépjármű átvételével egyidejűleg birtokba venni és elszállítani, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult azt megsemmisíteni, illetve selejtezni. Biztosítás keretében végzett javítások esetén a hibás alkatrészek felett a biztosítótársaság jogosult rendelkezni.

A gépkocsik kötelező időszakos műszaki vizsgálata, illetve az ennek keretében elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálata során Szolgáltató a mindenkori hatósági árakat jogosult felszámítani.

Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számlát – eltérő kikötés hiányában – a gépkocsi átvétele előtt készpénzben kell kiegyenlíteni. A Szolgáltató a Megrendelő által javításra átadott gépkocsi kiadását a teljes javítási díj megfizetésének időpontjáig zálogjoga alapján jogosult megtagadni, a gépjárművet visszatarthatja.

Közösségi ügyletek esetén a nem magánszemély Megrendelő köteles a cégadataiban vagy a meghatalmazott személyében bekövetkezett változásról a Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Ennek elmulasztásából származó, a Szolgáltatót ért minden kárt a Megrendelő köteles megtéríteni.

 

V. A Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató az általa elvégzett javításért mind a felhasznált anyagok, mind a munka tekintetében felelősséggel tartozik.

Szolgáltató az általa végzett szolgáltatásokért

a., fogyasztónak minősülő Megrendelővel kötött – az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglalóan – 20.000.- Ft-ot meghaladó ellenértékű javító-karbantartó szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződések esetén az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet értelmében, illetve feltételei szerint 6 hónapos jótállást vállal;

b., fogyasztónak nem minősülő Megrendelővel kötött vállalkozási szerződések esetén a jelen Vállalási Szabályzatban foglalt feltételek szerinti 6 hónapos szerződéses jótállást vállal.

Az igényérvényesítés alapját fizetős javítás esetén a javításról kiállított számla, jótállás vagy kellékszavatosság keretében végzett javítás esetében a javítási munkalap képezi.

Fizetős javítás esetén a Szolgáltató a munkára 6 hónap jótállást vállal, a beszerelt anyagokra vonatkozó jótállás pedig megegyezik az alkatrész gyártója által nyújtott jótállással, mely minimum 12 hónap. Ezen alkatrészek tekintetében – abban az esetben is, ha a jótállási időben a Megrendelő jótállási igényt érvényesít – a jótállás az eredeti határidőben szűnik meg, a jótállási határidő sem javítás, sem csere esetén nem indul újra, ide nem értve a fogyasztónak minősülő Megrendelőt.

A jótállási határidő

a., fogyasztónak minősülő Megrendelő tekintetében a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint a szolgáltatás elvégzése után a gépjárműnek a fogyasztó vagy a megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a Szolgáltató végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik;

b., fogyasztónak nem minősülő Megrendelő tekintetében pedig a gépjármű készre jelentésének  (ld. jelen Vállalási Szabályzat IV. pont 1. bekezdés) napjával kezdődik.

Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, a Szolgáltató a Megrendelő jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melyben rögzíti:

a., a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b., a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

c., az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését,

d., a gépkocsi átadásának vagy az üzembe helyezésének időpontját,

e., a hiba bejelentésének időpontját,

f., a hiba leírását,

g., a jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasítása esetén annak indokát, továbbá

h., az arról szóló tájékoztatást, hogy a fogyasztó jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Ha a jótállási igény rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Szolgáltató a jegyzőkönyv-felvételi és átadási kötelezettségét a javítási megrendelőlap 1. példánya másolatának Megrendelő részére való átadása útján teljesíti.

Megrendelő a jótállás keretében elsősorban a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka térítésmentes kijavítását, illetőleg ismételt elvégzését, amennyiben ez nem lehetséges, a kifizetett díj arányos csökkentését igényelheti, azzal, hogy a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet körébe eső szerződések esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő a jogszabályban meghatározott és a jótállási jegyen részletezett jogokat gyakorolhatja.

Szolgáltató a Megrendelő minőségi kifogását köteles megvizsgálni és döntéséről a Megrendelőt írásban értesíteni.

Ha a Szolgáltató a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet körébe eső szerződések esetén a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Amennyiben a reklamáció okát a Megrendelő által elfogadott határidőn belül a Szolgáltató alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a Megrendelőt elektronikus levélben vagy más módon tájékoztatja, és újabb határidőt jelöl meg.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító eseteken kívül a szerződésszegésért való felelősséget – értve ez alatt a kellékszavatossági, illetve esetleges kártérítési felelősséget is – a Ptk. 6:152.§ alapján kizárja.

 

VI. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a hivatkozott jogszabályokban meghatározott hatósági díjtételek és/vagy a jótállásra irányadó értékhatárok változnának, jelen Vállalási Szabályzatra kifejezett módosítás hiányában is a mindenkor érvényes díjtételek az irányadók.

Jelen Vállalási Szabályzat Szolgáltató székhelyén/telephelyén – Megrendelők által hozzáférhető módon – kerül kifüggesztésre.

Amennyiben a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg elektronikus levelezési címet is közölt, úgy ezen címet is a saját értesítési címének fogadja el. Egyebekben felek egymás értesítési címének Megrendelő esetében a megrendelés alkalmából megadott címet, a Szolgáltató esetében pedig a cégnyilvántartásba bejegyezett mindenkori székhelyet tekintik. Megállapodnak a felek, hogy az egymás értesítési címére igazolhatóan, postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatokat a megküldés (feladás) időpontjától számított 5. naptári napon a címzetthez akkor is megérkezettnek kell tekinteni, ha azok bármely, a címzettnek felróható okból (nem kereste, átvételt megtagadta, cím ismeretlen, stb.) nem jutnának az ő tudomására.

Az óradíj egy munkaórára és egy szerelőre vonatkozik.

Amennyiben a Megrendelő soron kívül, időpont egyeztetés nélkül rendel meg munkát, a Szolgáltató jogosult felárat (elsőbbségi felár) felszámolni, mely a mindenkori óradíj kétszeresét veszi alapul óradíjként.

 

VII. Jogviták

Békés úton nem rendezhető jogvitáik eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti – hatáskörrel rendelkező – rendes bíróság kizárólagosan illetékes.

 

Jelen Vállalási Szabályzat visszavonásig érvényes